Regulamin konferencji

Regulamin uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Aleksandra Kowalczyka

zwany dalej Regulaminem

1.

Organizatorem konferencji jest Aleksander Kowalczyk.

2.

Organizator przygotowuje konferencje i szkolenia w zakresie, miejscach  i terminach przedstawionych w ofercie udostępnionej pod adresem https://futbolespanol.pl.

3.

Chęć uczestnictwa w danej konferencji lub szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pomocą zapisu w formie koszyka zakupów.

Po przyjęciu zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi za pośrednictwem e-mail zaproszenie potwierdzające zakup uczestnictwa w konferencji lub szkoleniu po otrzymaniu płatności zrobionej online.

4.

Pełny koszt uczestnictwa w wybranej konferencji lub szkoleniu należy opłacić w terminie nie później niż na 7 dni od daty zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu.

5.

W zastępstwie zgłoszonej osoby w konferencji/szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Zmiana wymaga powiadomienia Organizatora w formie pisemnej najpóźniej 2 dni przed terminem konferencji/szkolenia.

6.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na konferencję/szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz wpływu opłaty za konferencję/szkolenie na konto Organizatora.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji/szkolenia:

a) jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,

b) z innych przyczyn organizacyjnych.

W przypadku odwołania konferencji/szkolenia w ciągu 7 dni Uczestnikom zwrócone zostaną pełne koszty uczestnictwa.

8.

Cena konferencji/szkolenia nie zawiera kosztów przejazdu ani noclegów Uczestnika szkolenia.

9.

Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem autorskim. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

10.

Zasady rozpatrywania reklamacji

  1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@futbolespanol.pl.
  2. Odpowiedź na reklamację można otrzymać za pośrednictwem poniższych środków komunikacji:
  3. Pocztą elektroniczną – odpowiedź zostaje przesłana na adres e-mail Uczestnika;

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

11.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji/szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Aleksandra Kowalczyka danych osobowych Uczestników w celu realizacji tego zamówienia. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Aleksandra Kowalczyka. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez można kierować na adres kontakt@futbolespanole.pl. Dane wpisane podczas rejestracji, jak i wszystkie inne dane podawane w czasie szkolenia pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności. Aleksander Kowalczyk działa na podstawie zgody Uczestników. Dane Uczestników są przechowywane do czasu wycofania zgody Uczestników na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach. Uczestnik ma zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Uczestnik może zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez Aleksandra Kowalczyka swoich danych. Zawsze, w każdym momencie, Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik może też zawsze wnieść skargę na postępowanie Aleksandra Kowalczyka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Uczestnika danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.

12.

Regulamin obowiązuje od 01.04.2019 r. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od terminu wskazanego przez Organizatora szkolenia lub konferencji szkoleniowej, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://futbolespanole.pl. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zgłoszenia udziału w konferencjach szkoleniowych i szkoleniach przesłanych przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.